แพคเกจทัวร์

ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (MMGE-02DD)

• พระธาตุมุเตา (Shwe Mawdaw) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
• พระราชวังบุเรงนอง (Kanbawzathardi Palace)
• วัดพระไฝเลื่อน (Kyaike Pawlaw) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี
• พระธาตุอินทร์แขวน
• ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย (Kyaike Kat Wine)
• เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda) มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ
• พระนอนยิ้มหวาน (Shwetharlyaung) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
• เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) พบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ 2 องค์
• ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ และ สักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ
• เจดีย์มหาวิชชยะ (Maha Wizaya Pagoda) ภายในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศรี
• ชมและนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagoda)
• วัดพระหินอ่อน (White Marble) เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
MMGE-02DD181101 1 - 03 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181102 2 - 04 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181103 3 - 05 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181104 4 - 06 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181108 8 - 10 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181109 9 - 11 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181110 10 - 12 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181111 11 - 13 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181115 15 - 17 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181116 16 - 18 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181117 17 - 19 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181118 18 - 20 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181122 22 - 24 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181123 23 - 25 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181124 24 - 26 พ.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181125 25 - 27 พ.ย. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 4,500
MMGE-02DD181129 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181130 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181201 1 - 03 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181202 2 - 04 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181206 6 - 08 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181207 7 - 09 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181208 8 - 10 ธ.ค. 2561 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500
MMGE-02DD181209 9 - 11 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181213 13 - 15 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181214 14 - 16 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181215 15 - 17 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181216 16 - 18 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181220 20 - 22 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181221 21 - 23 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181222 22 - 24 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD181223 23 - 25 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD181227 27 - 29 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500
MMGE-02DD181228 28 - 30 ธ.ค. 2561 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500
MMGE-02DD181229 29 - 31 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500
MMGE-02DD181230 30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500
MMGE-02DD190103 3 - 05 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190104 4 - 06 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190105 5 - 07 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190106 6 - 08 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190110 10 - 12 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190111 11 - 13 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190112 12 - 14 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190113 13 - 15 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190117 17 - 19 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190118 18 - 20 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190119 19 - 21 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190120 20 - 22 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190124 24 - 26 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190125 25 - 27 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190126 26 - 28 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190127 27 - 29 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190131 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190201 1 - 03 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190202 2 - 04 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190203 3 - 05 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190207 7 - 09 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190208 8 - 11 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190209 9 - 11 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190210 10 - 12 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190214 14 - 16 ก.พ. 2562 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD190215 15 - 17 ก.พ. 2562 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD190216 16 - 18 ก.พ. 2562 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD190217 17 - 19 ก.พ. 2562 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500
MMGE-02DD190221 21 - 23 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190222 22 - 24 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190223 23 - 25 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190224 24 - 26 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190228 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190301 1 - 03 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190302 2 - 04 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190303 3 - 05 มี.ค. 2562 11,900 1,190 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190307 7 - 09 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190308 8 - 10 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190309 9 - 11 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190310 10 - 12 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190314 14 - 16 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190315 15 - 17 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190316 16 - 18 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190317 17 - 19 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190321 21 - 23 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190322 22 - 24 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190323 23 - 25 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190324 24 - 26 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
MMGE-02DD190328 28 - 30 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 ... ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี 3 วัน 2 ค...