แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1SIN-3K004190504 4 - 06 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 5,000
GO1SIN-3K004190511 11 - 13 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 5,000
GO1SIN-3K004190518 18 - 20 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 5,000