แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
RGN06190218 18 - 19 ก.พ. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 1,500
RGN06190223 23 - 24 ก.พ. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 1,500
RGN06190302 2 - 03 มี.ค. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 1,500
RGN06190309 9 - 10 มี.ค. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 1,500