แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO3DME-EK002190321 21 - 26 มี.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900
GO3DME-EK002190328 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900
GO3DME-EK002190403 3 - 08 เม.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900
GO3DME-EK002190412 12 - 17 เม.ย. 2562 49,900 49,900 49,900 49,900 3,900
GO3DME-EK002190424 24 - 29 เม.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900
GO3DME-EK002190507 7 - 12 พ.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900
GO3DME-EK002190515 15 - 20 พ.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900
GO3DME-EK002190522 22 - 27 พ.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900