แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
UAGE-PS01181012 12 - 16 ต.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
UAGE-PS01181019 19 - 23 ต.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
UAGE-PS01181116 16 - 20 พ.ย. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
UAGE-PS01181207 7 - 11 ธ.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500