แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO3DXB-EK004181123 23 - 26 พ.ย. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 3,900
GO3DXB-EK004181201 1 - 04 ธ.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 3,900
GO3DXB-EK004181207 7 - 10 ธ.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 3,900