แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO2JAI-WE001181109 9 - 12 พ.ย. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 3,900
GO2JAI-WE001181123 23 - 26 พ.ย. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 3,900
GO2JAI-WE001181213 13 - 16 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 3,900
GO2JAI-WE001181214 14 - 17 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 3,900