แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1REP-FD002190302 2 - 03 มี.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
GO1REP-FD002190330 30 - 31 มี.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
GO1REP-FD002190407 7 - 08 เม.ย. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
GO1REP-FD002190413 13 - 14 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 1,500
GO1REP-FD002190414 14 - 15 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 1,500
GO1REP-FD002190427 27 - 28 เม.ย. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000