แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO3DXB-EK003181201 1 - 05 ธ.ค. 2561 35,900 35,900 35,900 35,900 3,900
GO3DXB-EK003181206 6 - 10 ธ.ค. 2561 35,900 3,590 35,900 35,900 3,900
GO3DXB-EK003181230 30 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 39,900 3,900