แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO3DME-TG006190408 8 - 14 เม.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 69,900 10,500
GO3DME-TG006190612 12 - 18 มิ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 59,900 12,500
GO3DME-TG006190619 19 - 25 มิ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 59,900 12,500
GO3DME-TG006190626 26 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 59,900 12,500