แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KIX09180402 2 - 06 เม.ย. 2561 30,999 30,999 30,999 30,999 8,000
KIX09180410 10 - 14 เม.ย. 2561 38,999 38,999 38,999 38,999 8,000
KIX09180411 11 - 15 เม.ย. 2561 41,999 41,999 41,999 41,999 8,000
KIX09180413 13 - 17 เม.ย. 2561 42,999 42,999 42,999 42,999 8,000
KIX09180414 14 - 18 เม.ย. 2561 35,999 35,999 35,999 35,999 8,000
KIX09180416 16 - 20 เม.ย. 2561 31,999 31,999 31,999 31,999 8,000