แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-MFMFD08180112 12 - 14 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180113 13 - 15 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180119 19 - 21 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180120 20 - 22 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180126 26 - 28 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180127 27 - 29 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180202 2 - 04 ก.พ. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180203 3 - 05 ก.พ. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180209 9 - 11 ก.พ. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180210 10 - 12 ก.พ. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180302 2 - 04 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180303 3 - 05 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180309 9 - 11 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180310 10 - 12 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180316 16 - 18 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180317 17 - 19 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180323 23 - 25 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180324 24 - 26 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000
GT-MFMFD08180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 6,000