แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ICN02180317 17 - 20 มี.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000
ICN02180318 18 - 21 มี.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000
ICN02180319 19 - 22 มี.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000
ICN02180320 20 - 23 มี.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000
ICN02180321 21 - 24 มี.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000