แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ITR97180201 1 - 05 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500
ITR97180206 6 - 10 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500
ITR97180208 8 - 12 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500
ITR97180213 13 - 17 ก.พ. 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500
ITR97180215 15 - 19 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500
ITR97180220 20 - 24 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500
ITR97180222 22 - 26 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500
ITR97180227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 31,900 31,900 31,900 31,900 8,500
ITR97180301 1 - 05 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500
ITR97180306 6 - 10 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500
ITR97180308 8 - 12 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500
ITR97180313 13 - 17 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500
ITR97180315 15 - 19 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500
ITR97180320 20 - 24 มี.ค. 2561 31,900 31,900 31,900 31,900 8,500