แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ITR93180203 3 - 07 ก.พ. 2561 22,900 22,900 22,900 22,900 7,500
ITR93180207 7 - 11 ก.พ. 2561 23,900 23,900 23,900 23,900 7,500
ITR93180210 10 - 14 ก.พ. 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 7,500
ITR93180214 14 - 18 ก.พ. 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 7,500
ITR93180221 21 - 25 ก.พ. 2561 23,900 23,900 23,900 23,900 7,500
ITR93180224 24 - 28 ก.พ. 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 7,500
ITR93180228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,500
ITR93180303 3 - 07 มี.ค. 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 7,500
ITR93180307 7 - 11 มี.ค. 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 7,500
ITR93180310 10 - 14 มี.ค. 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 7,500
ITR93180314 14 - 18 มี.ค. 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 7,500
ITR93180317 17 - 21 มี.ค. 2561 2,790 27,900 27,900 27,900 7,500