แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ITR99180302 2 - 06 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,500
ITR99180309 9 - 13 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,500
ITR99180311 11 - 15 มี.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 7,500
ITR99180316 16 - 20 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500
ITR99180319 19 - 23 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,500