แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DME13180128 28 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 9,500
DME13180204 4 - 11 ก.พ. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 9,500
DME13180221 21 - 28 ก.พ. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 9,500
DME13180304 4 - 11 มี.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 9,500
DME13180309 9 - 16 มี.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 9,500
DME13180312 12 - 19 มี.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 9,500