แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DME12180122 22 - 28 ม.ค. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180124 24 - 30 ม.ค. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180129 29 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180207 7 - 13 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180212 12 - 18 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180214 14 - 20 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180217 17 - 23 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180219 19 - 25 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500
DME12180221 21 - 27 ก.พ. 2561 65,900 65,900 65,900 64,900 9,500