แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DME08180123 23 - 28 ม.ค. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
DME08180131 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
DME08180203 3 - 08 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
DME08180206 6 - 11 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
DME08180212 12 - 17 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
DME08180213 13 - 18 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
DME08180217 17 - 22 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000