แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT16180207 7 - 11 ก.พ. 2561 22,955 22,955 22,955 22,955 8,000
NRT16180209 9 - 13 ก.พ. 2561 22,955 22,955 22,955 22,955 8,000
NRT16180221 21 - 25 ก.พ. 2561 23,955 23,955 23,955 23,955 8,000
NRT16180222 22 - 26 ก.พ. 2561 23,955 23,955 23,955 23,955 8,000
NRT16180228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 26,955 26,955 26,955 26,955 8,000
NRT16180308 8 - 12 มี.ค. 2561 24,955 24,955 24,955 24,955 8,000
NRT16180309 9 - 13 มี.ค. 2561 24,955 24,955 24,955 24,955 8,000