แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SHA-TG005180110 10 - 14 ม.ค. 2561 26,900 26,900 25,900 24,900 4,500
SHA-TG005180124 24 - 28 ม.ค. 2561 26,900 26,900 25,900 24,900 4,500
SHA-TG005180131 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 27,900 27,900 26,900 25,900 4,500
SHA-TG005180302 2 - 06 มี.ค. 2561 27,900 27,900 26,900 25,900 4,500
SHA-TG005180314 14 - 18 มี.ค. 2561 27,900 27,900 26,900 25,900 4,500
SHA-TG005180330 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 4,500