แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PEK-TG013180110 10 - 14 ม.ค. 2561 25,900 25,900 28,900 28,900 4,900
PEK-TG013180117 17 - 21 ม.ค. 2561 27,900 27,900 30,900 30,900 4,900
PEK-TG013180131 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 27,900 27,900 30,900 30,900 4,900
PEK-TG013180203 3 - 07 ก.พ. 2561 28,900 28,900 31,900 31,900 4,900
PEK-TG013180307 7 - 11 มี.ค. 2561 27,900 27,900 30,900 30,900 4,900
PEK-TG013180314 14 - 18 มี.ค. 2561 27,900 27,900 30,900 30,900 4,900
PEK-TG013180317 17 - 21 มี.ค. 2561 28,900 28,900 31,900 31,900 4,900
PEK-TG013180322 22 - 26 มี.ค. 2561 28,900 28,900 31,900 31,900 4,900
PEK-TG013180328 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 28,900 28,900 31,900 31,900 4,900