แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
IDSH03TG180125 25 - 28 ม.ค. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180208 8 - 11 ก.พ. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180222 22 - 25 ก.พ. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180301 1 - 04 มี.ค. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180308 8 - 11 มี.ค. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180315 15 - 18 มี.ค. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180322 22 - 25 มี.ค. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180329 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 24,999 24,999 23,999 22,999 5,900
IDSH03TG180411 11 - 14 เม.ย. 2561 25,999 25,999 24,999 23,999 5,900
IDSH03TG180412 12 - 15 เม.ย. 2561 26,999 26,999 25,999 24,999 5,900
IDSH03TG180413 13 - 16 เม.ย. 2561 26,999 26,999 25,999 24,999 5,900
IDSH03TG180414 14 - 17 เม.ย. 2561 25,999 25,999 24,999 23,999 5,900