แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT15180302 2 - 06 มี.ค. 2561 25,999 25,999 25,999 25,999 8,000
NRT15180306 6 - 10 มี.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT15180307 7 - 11 มี.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT15180310 10 - 14 มี.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT15180313 13 - 17 มี.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000