แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
IDSH04FD180405 5 - 08 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,900
IDSH04FD180412 12 - 15 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,900
IDSH04FD180413 13 - 16 เม.ย. 2561 19,999 19,999 19,499 18,999 4,900
IDSH04FD180428 28 เม.ย. 2561 - 01 พ.ค. 2560 17,999 17,999 17,499 16,999 4,900