แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
BEST-TPE02180302 2 - 06 มี.ค. 2561 16,900 16,900 16,500 15,900 6,500
BEST-TPE02180307 7 - 09 มี.ค. 2561 16,900 16,900 16,500 15,900 6,500
BEST-TPE02180314 14 - 18 มี.ค. 2561 18,900 18,900 18,500 17,900 6,500
BEST-TPE02180315 15 - 19 มี.ค. 2561 15,900 15,900 15,500 14,900 6,500