แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5 วัน 3 คืน สายการบิน EVA AIR (GT-TPEBR02)

• ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า
1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง
4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง
**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน/ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-TPEBR02180524 24 - 28 พ.ค. 2561 20,900 20,900 20,900 20,900 5,000
GT-TPEBR02180531 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561 19,900 19,900 19,900 19,900 5,000
GT-TPEBR02180611 11 - 15 มิ.ย. 2561 19,900 19,900 19,900 19,900 5,000
GT-TPEBR02180625 25 - 29 มิ.ย. 2561 19,900 19,900 19,900 19,900 5,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย