แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GTTPE-XW06180225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180302 2 - 06 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180308 8 - 12 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180313 13 - 17 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180320 20 - 24 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180410 10 - 14 เม.ย. 2561 19,995 19,995 19,995 19,995 5,500
GTTPE-XW06180411 11 - 15 เม.ย. 2561 21,999 21,999 21,999 21,999 5,500
GTTPE-XW06180412 12 - 16 เม.ย. 2561 23,999 23,999 23,999 23,999 5,500
GTTPE-XW06180413 13 - 17 เม.ย. 2561 21,999 21,999 21,999 21,999 5,500
GTTPE-XW06180414 14 - 18 เม.ย. 2561 19,995 19,995 19,995 19,995 5,500
GTTPE-XW06180415 15 - 19 เม.ย. 2561 18,991 18,991 18,991 18,991 5,500