แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-ICNXJ23180301 1 - 04 มี.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900
GT-ICNXJ23180307 7 - 10 มี.ค. 2561 15,999 15,999 15,999 15,999 5,900
GT-ICNXJ23180314 14 - 17 มี.ค. 2561 15,999 15,999 15,999 15,999 5,900
GT-ICNXJ23180315 15 - 18 มี.ค. 2561 16,999 16,999 16,999 16,999 5,900
GT-ICNXJ23180321 21 - 24 มี.ค. 2561 15,999 15,999 15,999 15,999 5,900