แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-NRTXJ35171207 7 - 11 ธ.ค. 2560 20,991 20,991 20,991 19,991 5,900
GT-NRTXJ35171213 13 - 17 ธ.ค. 2560 28,991 28,991 28,991 27,991 5,900
GT-NRTXJ35171214 14 - 18 ธ.ค. 2560 28,991 28,991 28,991 27,991 5,900
GT-NRTXJ35171220 20 - 24 ธ.ค. 2560 29,991 29,991 29,991 28,991 5,900
GT-NRTXJ35171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 29,991 29,991 29,991 28,991 5,900