แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT14171203 3 - 07 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT14171205 5 - 09 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT14171210 10 - 14 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT14171212 12 - 16 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT14171217 17 - 21 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000
NRT14171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 23,999 8,000