แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-ICNXJ21171211 11 - 15 ธ.ค. 2560 17,899 17,899 17,899 17,899 5,900
GT-ICNXJ21171213 13 - 17 ธ.ค. 2560 17,899 17,899 17,899 17,899 5,900
GT-ICNXJ21171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 18,899 18,899 18,899 18,899 5,900
GT-ICNXJ21171223 23 - 27 ธ.ค. 2560 21,899 21,899 21,899 21,899 5,900
GT-ICNXJ21171225 25 - 29 ธ.ค. 2560 21,899 21,899 21,899 21,899 5,900
GT-ICNXJ21171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 23,899 23,899 23,899 23,899 5,900