แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
XJ29171209 9 - 13 ธ.ค. 2560 28,888 28,888 28,888 28,888 7,900
XJ29171214 14 - 18 ธ.ค. 2560 25,888 25,888 25,888 25,888 7,900
XJ29171216 16 - 20 ธ.ค. 2560 27,888 27,888 27,888 27,888 7,900
XJ29171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 27,888 27,888 27,888 27,888 7,900