แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNDD08171217 17 - 18 ธ.ค. 2560 7,337 7,337 7,337 7,337 1,500
GT-RGNDD08171221 21 - 22 ธ.ค. 2560 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08171222 22 - 23 ธ.ค. 2560 7,337 7,337 7,337 7,337 1,500
GT-RGNDD08171224 24 - 25 ธ.ค. 2560 7,337 7,337 7,337 7,337 1,500
GT-RGNDD08171225 25 - 26 ธ.ค. 2560 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500