แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE06171201 1 - 07 ธ.ค. 2560 25,777 25,777 25,777 25,777 8,000
TPE06171208 8 - 14 ธ.ค. 2560 25,777 25,777 25,777 25,777 8,000
TPE06171215 15 - 21 ธ.ค. 2560 24,777 24,777 24,777 24,777 8,000
TPE06171228 28 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 28,777 28,777 28,777 28,777 10,000
TPE06171229 29 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 28,777 28,777 28,777 28,777 10,000
TPE06171230 30 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 27,777 27,777 27,777 27,777 10,000