แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KRGE-017C171202 2 - 06 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 6,000
KRGE-017C171203 3 - 07 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 6,000
KRGE-017C171204 4 - 08 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 6,000
KRGE-017C171210 10 - 14 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
KRGE-017C171212 12 - 16 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
KRGE-017C171215 15 - 19 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 5,000
KRGE-017C171216 16 - 20 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
KRGE-017C171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 23,900 23,900 23,900 23,900 6,000