แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SGSH020FD180316 16 - 18 มี.ค. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH020FD180323 23 - 25 มี.ค. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH020FD180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH020FD180406 6 - 08 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,500
SGSH020FD180413 13 - 15 เม.ย. 2561 19,999 19,999 19,499 18,999 4,500
SGSH020FD180414 14 - 16 เม.ย. 2561 19,999 19,999 19,499 18,999 4,500
SGSH020FD180420 20 - 22 เม.ย. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500