แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTFCO-TG001171224 24 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 94,500 94,500 94,500 94,500 13,900
GOTFCO-TG001171226 26 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 94,500 94,500 94,500 94,500 13,900
GOTFCO-TG001171228 28 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561 94,500 94,500 94,500 94,500 13,900