แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTFCO-EK011180618 18 - 27 มิ.ย. 2561 69,900 69,900 69,900 69,900 11,500
GOTFCO-EK011180626 26 มิ.ย. - 05 ก.ค. 2561 69,900 69,900 69,900 69,900 11,500
GOTFCO-EK011180710 10 - 19 ก.ค. 2561 72,900 72,900 72,900 72,900 11,500
GOTFCO-EK011180807 7 - 16 ส.ค. 2561 72,900 72,900 72,900 72,900 11,500