แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTVCE-EK005180604 4 - 11 มิ.ย. 2561 55,900 55,900 55,900 55,900 8,900
GOTVCE-EK005180702 2 - 09 ก.ค. 2561 66,900 66,900 59,900 66,900 9,500
GOTVCE-EK005180723 23 - 30 ก.ค. 2561 66,900 66,900 66,900 66,900 9,500
GOTVCE-EK005180806 6 - 13 ส.ค. 2561 66,900 66,900 66,900 66,900 9,500
GOTVCE-EK005180811 11 - 18 ส.ค. 2561 66,900 66,900 66,900 66,900 9,500