แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-NRTXW33171203 3 - 07 ธ.ค. 2560 18,991 18,991 18,991 18,991 7,900
GT-NRTXW33171205 5 - 09 ธ.ค. 2560 18,991 18,991 18,991 18,991 7,900
GT-NRTXW33171210 10 - 14 ธ.ค. 2560 25,991 25,991 25,991 25,991 7,900
GT-NRTXW33171212 12 - 16 ธ.ค. 2560 26,991 26,991 26,991 26,991 7,900
GT-NRTXW33171217 17 - 21 ธ.ค. 2560 26,991 26,991 26,991 26,991 7,900
GT-NRTXW33171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 26,991 26,991 26,991 26,991 7,900