แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTDME-EK008180116 16 - 23 ม.ค. 2561 63,900 63,900 63,900 63,900 11,900
GOTDME-EK008180129 29 ม.ค. - 05 ก.พ. 2561 63,900 63,900 63,900 63,900 11,900
GOTDME-EK008180214 14 - 21 ก.พ. 2561 63,900 63,900 63,900 63,900 11,900
GOTDME-EK008180223 23 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 63,900 63,900 63,900 63,900 11,900
GOTDME-EK008180309 9 - 16 มี.ค. 2561 63,900 63,900 63,900 63,900 11,900