แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTDME-EK002180125 25 - 30 ม.ค. 2561 38,900 38,900 38,900 38,900 3,900
GOTDME-EK002180207 7 - 12 ก.พ. 2561 38,900 38,900 38,900 38,900 3,900
GOTDME-EK002180221 21 - 26 ก.พ. 2561 38,900 38,900 38,900 38,900 3,900
GOTDME-EK002180301 1 - 06 มี.ค. 2561 38,900 38,900 38,900 38,900 3,900