แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DME-EY001180130 30 ม.ค. - 06 ก.พ. 2561 67,900 67,900 67,900 67,900 11,900
DME-EY001180227 27 ก.พ. - 06 มี.ค. 2561 67,900 67,900 67,900 67,900 11,900
DME-EY001180306 6 - 13 มี.ค. 2561 67,900 67,900 67,900 67,900 11,900
DME-EY001180320 20 - 27 มี.ค. 2561 67,900 67,900 67,900 67,900 11,900