แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SGSH44TZ171229 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 19,999 19,999 19,999 19,999 5,900
SGSH44TZ171230 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 19,999 19,999 19,999 19,999 5,900
SGSH44TZ171231 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900