แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TG04RU171123 23 - 29 พ.ย. 2560 39,900 39,900 39,900 38,900 8,000
TG04RU171130 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2560 41,900 41,900 41,900 40,900 8,000
TG04RU171214 14 - 19 ธ.ค. 2560 39,900 39,900 39,900 38,900 8,000
TG04RU171221 21 - 26 ธ.ค. 2560 39,900 39,900 39,900 38,900 8,000