แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT11180201 1 - 05 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180202 2 - 06 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180207 7 - 11 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180208 8 - 12 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180209 9 - 13 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180216 16 - 20 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180217 17 - 21 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180218 18 - 22 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180221 21 - 25 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180222 22 - 26 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180223 23 - 27 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 30,900 30,900 30,900 30,900 8,000
NRT11180301 1 - 05 มี.ค. 2561 30,900 30,900 30,900 30,900 8,000
NRT11180302 2 - 06 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180307 7 - 11 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180308 8 - 12 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180309 9 - 13 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180314 14 - 18 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180315 15 - 19 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT11180316 16 - 20 มี.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000