แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT10180301 1 - 05 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,000
NRT10180303 3 - 07 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180308 8 - 12 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180309 9 - 13 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180313 13 - 17 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180314 14 - 18 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180315 15 - 19 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180316 16 - 20 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180317 17 - 21 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000