แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-ICNXJ18180112 12 - 16 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900
GT-ICNXJ18180116 16 - 20 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900
GT-ICNXJ18180118 18 - 22 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900
GT-ICNXJ18180123 23 - 27 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900
GT-ICNXJ18180126 26 - 30 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 5,900