แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GTTPE-XW04171201 1 - 05 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171202 2 - 06 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171203 3 - 07 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171204 4 - 08 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171205 5 - 09 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171206 6 - 10 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171207 7 - 11 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171208 8 - 12 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171209 9 - 13 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171210 10 - 14 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171211 11 - 15 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171212 12 - 16 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171213 13 - 17 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171214 14 - 18 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171215 15 - 19 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171216 16 - 20 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171217 17 - 21 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171218 18 - 22 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171220 20 - 24 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171223 23 - 27 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171224 24 - 28 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171225 25 - 29 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171226 26 - 30 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171229 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04180101 1 - 05 ม.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04180102 2 - 06 ม.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500